0912 - 3875605  |  0902 - 3875605
جوجه گلپایگان
نژاد اصلی این جوجه ها بستگی به مرغ مادر خارجی (دکالب ، ولسامر ، ساسکس ، پلیموت راک) که با مرغ بومی ایرانی تلاقی یافته است.
اردک پکنی
بهترین اردک اصلاح نژاد چه از نظر وزن گیری و چه از نظر تخمگذاری این نژاد میتواند در مدت زمان 45 تا 60 روز به وزن بین 2 کیلو تا 2200 گرم برسد و سالیانه بین 240 تا 270 عدد تخم میگذارد
جوجه خروسک
جوجه خروسک بهترین راه درآمد و اشتغالزایی برای دست فروش های شب عید
جوجه غاز
غازها پرندگان نسبتاً بزرگی هستند که حضورشان (حیاتشان) وابسته به آب است. نوع بیشتر غازها در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی به طور جدی از نوع پرندگان وحشی و مهاجر هستند که برای گذراندن زمستان از شمال به جنوب می‌آیند.
بلدرچین
بلدرچین نام ترکی پرنده ای است که معادل فارسی آن بدبده میباشد این پرنده از کوچکترین خانواده قرقاول ها میباشد
Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme