0912 - 3875605  |  0902 - 3875605

جوجه اردک پکنی ورامین ( ساده و کاکل دار )

بهترین اردک اصلاح نژاد چه از نظر وزن گیری و چه از نظر تخمگذاری این نژاد میتواند در مدت زمان 45 تا 60 روز به وزن بین 2 کیلو تا 2200 گرم برسد و سالیانه بین 240 تا 270 عدد تخم میگذارد.

Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme