0912 - 3875605  |  0902 - 3875605
: واحد فروش

0902-3875605
0933-3875605
0911-4125605
0922-6975605

آدرس شرکت

تهران ، ورامین : جوادآباد ، روستای حصارحسن بیک ، بلوارشهدا ، دفتر فروش طیور و ماکیان طلوع آفتاب

ساعت کاری شرکت

هر روز هفته
ساعت 9 صبح الی 19 عصر


Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme