0912 - 3875605  |  0902 - 3875605

جوجه مرغ دورگه گلپایگان و ورامین ( ساده و کاکل دار )

نژاد اصلی این جوجه ها بستگی به مرغ مادر خارجی (دکالب ، ولسامر ، ساسکس ، پلیموت راک) که با مرغ بومی ایرانی تلاقی یافته است.

این مرغ ها با توجه به خلوص نژادی و شرایط آب و هوایی و جیره غذایی مناسب سالیانه بین 200 تا 240 عدد تخم میگذارند و از لحاظ وزن گیری بین 2 تا 2/5 کیلو میرسند.

Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme